. . . خدایا تا پاکم خاکم کن . . . ! بعضی وقتا دلم می ترکه می پاشه رو کاغذ !

 dstmn5crdsdiuwjz6dbz.jpg
+ تاريخ چهارشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 21:24 نويسنده نمیدونم ؟!؟! |